Logo

弗雷姆王國興亡記

銀行職員, 松代浩太, 被弗雷姆王國進行勇者召喚, 而到了異世界

因為在沒有魔王的情況下, 卻進行勇者召喚, 唯恐引起鄰近各國的注意

所以松代浩太就被放逐到女王的姊姊所在的公爵領了

在那邊, 松代浩太協助領地的經濟發展

先是都更, 建立商業區, 然後向各商會招商

而後建立起紙幣的機制


===============================================

文庫版的內容與Web版的內容

自第三冊起出現巨大分歧 (可以當成不同世界線了)

第一卷

—序幕— Prologue

—第一章— Chapter One https//www.wenku8.net/novel/1/2064/73614.htm

—第二章— Chapter Two https//www.wenku8.net/novel/1/2064/73615.htm

—第三章— Chapter Three https//www.wenku8.net/novel/1/2064/73616.htm

—第四章— Chapter Four https//www.wenku8.net/novel/1/2064/73617.htm

—第五章— Chapter Five https//www.wenku8.net/novel/1/2064/73618.htm

—尾聲— Epilogue https//www.wenku8.net/novel/1/2064/73619.htm

後記 https//www.wenku8.net/novel/1/2064/73620.htm

插圖 https//www.wenku8.net/novel/1/2064/74629.htm

第二卷

序 https//www.wenku8.net/novel/1/2064/74520.htm

—序幕— Prologue https//www.wenku8.net/novel/1/2064/74521.htm

—第一章— Chapter One https//www.wenku8.net/novel/1/2064/74522.htm

—第二章— Chapter Two https//www.wenku8.net/novel/1/2064/74523.htm

—第三章— Chapter Three https//www.wenku8.net/novel/1/2064/74524.htm

—第四章— Chapter Four https//www.wenku8.net/novel/1/2064/74525.htm

—尾聲— Epilogue https//www.wenku8.net/novel/1/2064/74526.htm

後記 https//www.wenku8.net/novel/1/2064/74627.htm

插圖 https//www.wenku8.net/novel/1/2064/74630.htm

第三卷

序 https//www.wenku8.net/novel/1/2064/79031.htm

—序幕— Prologue https//www.wenku8.net/novel/1/2064/79032.htm

—第一章— Chapter One https//www.wenku8.net/novel/1/2064/79033.htm

—第二章— Chapter Two https//www.wenku8.net/novel/1/2064/79034.htm

—幕間— Intermission https//www.wenku8.net/novel/1/2064/79035.htm

—第三章— Chapter Three https//www.wenku8.net/novel/1/2064/79036.htm

—第四章— Chapter Four https//www.wenku8.net/novel/1/2064/79037.htm

—第五章— Chapter Five https//www.wenku8.net/novel/1/2064/79038.htm

—幕間— Intermission https//www.wenku8.net/novel/1/2064/79039.htm

—第六章— Chapter Six https//www.wenku8.net/novel/1/2064/79040.htm

—幕間— Intermission https//www.wenku8.net/novel/1/2064/79041.htm

—第七章— Chapter Seven https//www.wenku8.net/novel/1/2064/79042.htm

—尾聲— Epilogue https//www.wenku8.net/novel/1/2064/79043.htm

後記 https//www.wenku8.net/novel/1/2064/79044.htm

插圖 https//www.wenku8.net/novel/1/2064/81031.htm

第四卷

—第一章— Chapter One https//www.wenku8.net/novel/1/2064/80939.htm

—第二章— Chapter Two https//www.wenku8.net/novel/1/2064/80940.htm

—第三章— Chapter Three https//www.wenku8.net/novel/1/2064/80941.htm

—第四章— Chapter Four https//www.wenku8.net/novel/1/2064/80942.htm

—第五章— Chapter Five https//www.wenku8.net/novel/1/2064/80943.htm

—幕間— Intermission https//www.wenku8.net/novel/1/2064/80944.htm

—第六章— Chapter Six https//www.wenku8.net/novel/1/2064/80945.htm

—尾聲— Epilogue https//www.wenku8.net/novel/1/2064/80946.htm

後記 https//www.wenku8.net/novel/1/2064/80947.htm

插圖 https//www.wenku8.net/novel/1/2064/80973.htm

第五卷

—序幕— Prologue https//www.wenku8.net/novel/1/2064/87254.htm

—第一幕— Chapter One https//www.wenku8.net/novel/1/2064/87255.htm

—幕間— Intermission https//www.wenku8.net/novel/1/2064/87256.htm

—第二幕— Chapter Two https//www.wenku8.net/novel/1/2064/87257.htm

—幕間— Intermission https//www.wenku8.net/novel/1/2064/87258.htm

—第三幕— Chapter Three https//www.wenku8.net/novel/1/2064/87259.htm

—第四幕— Chapter Four https//www.wenku8.net/novel/1/2064/87260.htm

—尾聲— Epilogue https//www.wenku8.net/novel/1/2064/87261.htm

後記 https//www.wenku8.net/novel/1/2064/87262.htm

插圖 https//www.wenku8.net/novel/1/2064/87263.htm

第六卷

—序章—Prologue https//www.wenku8.net/novel/1/2064/87638.htm

—第一章—Chapter One https//www.wenku8.net/novel/1/2064/87639.htm

—第二章—Chapter Two https//www.wenku8.net/novel/1/2064/87640.htm

—幕間—Intermission https//www.wenku8.net/novel/1/2064/87641.htm

—第三章—Chapter Three https//www.wenku8.net/novel/1/2064/87642.htm

—第四章—Chapter Four https//www.wenku8.net/novel/1/2064/87643.htm

—幕間—Intermission https//www.wenku8.net/novel/1/2064/87644.htm

—第五章—Chapter Five https//www.wenku8.net/novel/1/2064/87645.htm

—尾聲—Epilogue https//www.wenku8.net/novel/1/2064/87646.htm

番外篇 她成為聖女的原因 Side Story https//www.wenku8.net/novel/1/2064/87647.htm

後記 https//www.wenku8.net/novel/1/2064/87648.htm

插圖 https//www.wenku8.net/novel/1/2064/87649.htm


討論區

話題 回覆 觀看
>> 全部討論
©

背景色

简繁