Logo

異世界悠閑農家

協助編輯
6,555

異世界悠閑農家漫畫 ,和病魔鬥爭但最終死去的火樂,被神大人所復活,回復年輕及轉移在異世界。為了第二次人生,享受悠閑的農家生活。

文庫

文庫第一卷, 看完接 67 話

需登入才能觀看

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90-91

92

92

94

95

96

97

潤色版

98

99

PTT

100

PTT

101

102

103

PTT

104

105

106-107

108-109

110

111

112

113

114

115

116

117 登場人物介紹和地圖

118

119

120

121

122

123

PTT

124

潤色版

125

潤色版

126

PTT

127

PTT

128

PTT

129

PTT

130

PTT

131

PTT

132-133

PTT

134

PTT

135

PTT

136

PTT

137

136-137 PTT

138

PTT

139

PTT 同上

140

PTT

141

PTT

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

PTT

158

159

160

161

162

163

164

PTT https//tieba.baidu.com/p/5901930430

165

166

167

168

169

170

171

172-174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196 【登場人物表】種族和名字一覽

197 【圖片】死之森周邊地圖

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231 機翻

PTT

232

PTT

233

234 https//shimo.im/docs/MKMJvYXLHjkZa0Bf

235

236 https//shimo.im/docs/2cBzfCrv96A55DfJ

237

238 https//shimo.im/docs/XIbHQnrNfTARHkCJ

239

240

241 https//shimo.im/docs/ia1JTrdBuF0gT6mq

242 https//shimo.im/docs/ZZgptZwsyBo8iqC5

243 https//shimo.im/docs/AjDTtigWO84V1U6K

244

245

246

247

248

249

250

251 https//shimo.im/docs/BazjLQBA3wYHaTSk

252 https//shimo.im/docs/gBGKRkrQpOg79Y2S

253 https//shimo.im/docs/zGZ1eqD8BRIlXmCP

254 https//shimo.im/docs/vIFvgP66Wh49UvTe

255 https//shimo.im/docs/cPWvYGwIJKAh8vL4

256 潤色版 https//shimo.im/docs/805a54010ca84afc

257

258

259

260

261

262 https//shimo.im/docs/0wL9VnDweD8bKuTM

263

264 https//shimo.im/docs/RqKgBklwuFIGw3ah

265 https//shimo.im/docs/0KWa8igIWYkTCJnW

266

267

268 https//shimo.im/docs/6AE8yh8Gkd4CnxmH

269 https//shimo.im/docs/7Hb79jmPLR4QI5Ov

270

271

272

273

274 https//shimo.im/docs/b62BqjTaWoMafs6k

275

276 未同意搬運

機翻

277 未同意搬運

機翻

278

279

280 https//shimo.im/docs/nfG9bTeDz4gFhQRW

281

282

283

284【登場人物表】種族和名字一覽2

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

PTT https//tieba.baidu.com/p/5858233764

297

298

299

300 https//pastebin.com/A58yygM7 PTT https//tieba.baidu.com/p/5878405968

301

302 https//shimo.im/docs/F1LR2Aq1F4IlgNlr

303

304

305

306 https//shimo.im/docs/wVEJgE8BV8Egh4jq

307 https//shimo.im/docs/zeVpjy6TspMpBvlu

308 https//shimo.im/docs/Ed9DQShqi7QGvWkI

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325 機翻 https//shimo.im/docs/55637a94ca654576

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344 補 https//tieba.baidu.com/p/5851861267

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359【登場人物表】種族和名字一覽3

360

361 https//pastebin.com/tfTWCkdv https//tieba.baidu.com/p/5559817292

362

363 https//pastebin.com/MeiGxEPL

364 https//pastebin.com/QGd6pf47

365 https//pastebin.com/kEm2DLzf

366

367

368 https//pastebin.com/CvXWdTFc

369 https//pastebin.com/SbJa1KCb

370

371

372 https//pastebin.com/5dxUejMU

373 https//pastebin.com/FjQTUg5A

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383 https//shimo.im/docs/cj75HgsUhwAavBkI

384

385

386

387

388

389

390

391 未同意搬運

機翻

392

393

394

395

396

397

398 舊 https//tieba.baidu.com/p/5848396999

399

400

401

402

403

404

405

406

407 https//shimo.im/docs/a56Vjqeha4492RuF

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423 https//shimo.im/docs/vBqGYzMVtiUjLWu2

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436 https//shimo.im/docs/11kV5LAIPy8Xtxd3

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467 https//shimo.im/docs/SJPuquv61OoMqxmS

468

469

470

471

472

473 PTT版

貼吧版

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502 https//tieba.baidu.com/p/5913420695

503 https//tieba.baidu.com/p/5914745565

504 https//shimo.im/docs/sutYvM7yTY8qzX7s

505 https//shimo.im/docs/RqwW2TCzqGMp8JPo

506 https//shimo.im/docs/oAyw0EHasdEs2yMK

507 https//shimo.im/docs/06XMSGxGbpcWbGvR

508 https//shimo.im/docs/7SFRNzHkKkgaDvI9

509 https//shimo.im/docs/5Yus2V9FSKY0e3cc

510 https//shimo.im/docs/dI7nqUTjxaghFZdL

511 https//shimo.im/docs/U8Hm3yvQP3QCKIsy

512 https//shimo.im/docs/s42CnupLVukMUXMO

513 https//shimo.im/docs/7c8haRp50G0VNpcf

514 https//shimo.im/docs/3HfTQUppR9sQfgrZ

515 https//shimo.im/docs/wBK0klcazkQyolNW

516 https//shimo.im/docs/gAUk1aab9IU9JFnx

517 https//shimo.im/docs/SzAPdhAms180Vb03

518 https//shimo.im/docs/CZ3RhTdI4o8PDZgY

519 https//shimo.im/docs/vuXCVIQXh1UWuqdh

520 https//shimo.im/docs/1g9qH5g08G0T7zGO

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533 野外學習和宴會和商量

討論區

話題 回覆 觀看
533 野外學習和宴會和商量 0 145
>> 全部討論
©