Logo

建造城鎮的能力

協助編輯

某天早上, 電車發生出軌事故

近百人被神送到異世界 (被神威脅, 不去的就等死吧?)

其中一位是派遣社員, 藤原信秀 

從神那裡拿到製作城市的能力

到異世界後, 眼前是一望無際的平原 (原住民的科技水準相當於日本江戶時期)

初期資金1000億元 (但是物價比起現代日本, 高達百倍)

先蓋個2層樓, 50坪, 有太陽能發電的房子, 自用

然後建造城鎮(無人居住的空房子)

之後遇上狼人來襲

跟狼人約定好提供食物與房子, 讓他們居住在城鎮的空房子裡

1:http://tieba.baidu.com/p/4930327258?share=9105&fr=share

2:http://tieba.baidu.com/p/4930328677?share=9105&fr=share

3:http://tieba.baidu.com/p/4930330765?share=9105&fr=share

4-6:http://tieba.baidu.com/p/4930331983?share=9105&fr=share

7-10:http://tieba.baidu.com/p/4930334066?share=9105&fr=share

11:http://tieba.baidu.com/p/4930747411?share=9105&fr=share

12:http://tieba.baidu.com/p/4930958216?share=9105&fr=share

13:http://tieba.baidu.com/p/4930969054?share=9105&fr=share

14:http://tieba.baidu.com/p/4930979724?share=9105&fr=share

15:http://tieba.baidu.com/p/4930984422?share=9105&fr=share

16:http://tieba.baidu.com/p/4930988294?share=9105&fr=share

17:http://tieba.baidu.com/p/4930996135?share=9105&fr=share

18:http://tieba.baidu.com/p/4931003831?share=9105&fr=share

19:http://tieba.baidu.com/p/4931008496?share=9105&fr=share

20:http://tieba.baidu.com/p/4931011982?share=9105&fr=share

21:http://tieba.baidu.com/p/4934297688?share=9105&fr=share

22:http://tieba.baidu.com/p/4935953470?share=9105&fr=share

23:http://tieba.baidu.com/p/4936827068?share=9105&fr=share

24:http://tieba.baidu.com/p/4940344146?share=9105&fr=share

25:http://tieba.baidu.com/p/4943156937?share=9105&fr=share

26:http://tieba.baidu.com/p/4946296086?share=9105&fr=share

27:http://tieba.baidu.com/p/4950400810?share=9105&fr=share

29:http://tieba.baidu.com/p/4957285326?share=9105&fr=share

30:http://tieba.baidu.com/p/4961355464?share=9105&fr=share

31:http://tieba.baidu.com/p/4965159444?share=9105&fr=share

32:http://tieba.baidu.com/p/4969378975?share=9105&fr=share

33:http://tieba.baidu.com/p/4973174736?share=9105&fr=share

34:http://tieba.baidu.com/p/4979061162?share=9105&fr=share

35:http://tieba.baidu.com/p/4983174047?share=9105&fr=share

36:http://tieba.baidu.com/p/4987139572?share=9105&fr=share

37:http://tieba.baidu.com/p/4988606743?share=9105&fr=share

38:http://tieba.baidu.com/p/4993244566?share=9105&fr=share

39:http://tieba.baidu.com/p/5008961959?share=9105&fr=share

40:http://tieba.baidu.com/p/5010144525?share=9105&fr=share

41:http://tieba.baidu.com/p/5009878727?share=9105&fr=share

42:http://tieba.baidu.com/p/5009882862?share=9105&fr=share

43:http://tieba.baidu.com/p/5009886092?share=9105&fr=share

44:http://tieba.baidu.com/p/4993444552?share=9105&fr=share

45:http://tieba.baidu.com/p/5003514648?share=9105&fr=share

46:http://tieba.baidu.com/p/5010453097?share=9105&fr=share

47:http://tieba.baidu.com/p/5010687101?share=9105&fr=share

48:http://tieba.baidu.com/p/5027227436?share=9105&fr=share

49:http://tieba.baidu.com/p/5010903973?share=9105&fr=share

50:http://tieba.baidu.com/p/5011494976?share=9105&fr=share

51:http://tieba.baidu.com/p/5011379000?share=9105&fr=share

52:http://tieba.baidu.com/p/5011660901?share=9105&fr=share

53:http://tieba.baidu.com/p/5011934205?share=9105&fr=share

54:http://tieba.baidu.com/p/5012009099?share=9105&fr=share

55:http://tieba.baidu.com/p/5012010460?share=9105&fr=share

56間幕:http://tieba.baidu.com/p/5012855751?share=9105&fr=share

57:http://tieba.baidu.com/p/5018960445?share=9105&fr=share

58:http://tieba.baidu.com/p/5019239283?share=9105&fr=share

59:http://tieba.baidu.com/p/5013334981?share=9105&fr=share

60第二章:http://tieba.baidu.com/p/5014966236?share=9105&fr=share

61:http://tieba.baidu.com/p/5015849270?share=9105&fr=share

62:http://tieba.baidu.com/p/5015034144?share=9105&fr=share

63:http://tieba.baidu.com/p/5015891168?share=9105&fr=share

64:http://tieba.baidu.com/p/5017770829?share=9105&fr=share

65:http://tieba.baidu.com/p/5017806022?share=9105&fr=share

66:http://tieba.baidu.com/p/5018924837?share=9105&fr=share

67:http://tieba.baidu.com/p/5021832175?share=9105&fr=share

68:http://tieba.baidu.com/p/5023289261?share=9105&fr=share

69:http://tieba.baidu.com/p/5022539379?share=9105&fr=share

70:http://tieba.baidu.com/p/5022599533?share=9105&fr=share

70話地圖整合:http://tieba.baidu.com/p/5019248192?share=9105&fr=share

71:http://tieba.baidu.com/p/5024913782?share=9105&fr=share

72:http://tieba.baidu.com/p/5026428715?share=9105&fr=share

73:http://tieba.baidu.com/p/5028018802

74:http://tieba.baidu.com/p/5025834323

75:http://tieba.baidu.com/p/5027572442

76:http://tieba.baidu.com/p/5030107989?share=9105&fr=share

77:http://tieba.baidu.com/p/5031721960?share=9105&fr=share

78:http://tieba.baidu.com/p/5031587759?share=9105&fr=share

79:http://tieba.baidu.com/p/5035208484?share=9105&fr=share

80:http://tieba.baidu.com/p/5033150004?share=9105&fr=share

81:http://tieba.baidu.com/p/5034597186?share=9105&fr=share

82:http://tieba.baidu.com/p/5034832672?share=9105&fr=share

83:http://tieba.baidu.com/p/5028668546?share=9105&fr=share

84:http://tieba.baidu.com/p/5028680806?share=9105&fr=share

85:http://tieba.baidu.com/p/5036746759?share=9105&fr=share

86:http://tieba.baidu.com/p/5039334648

87:http://tieba.baidu.com/p/5038277358?share=9105&fr=share

88:http://tieba.baidu.com/p/5038304102?share=9105&fr=share

89:http://tieba.baidu.com/p/5038395812

90:http://tieba.baidu.com/p/5040253087

91:http://tieba.baidu.com/p/5040401699?share=9105&fr=share

92:http://tieba.baidu.com/p/5040435698?share=9105&fr=share

93:http://tieba.baidu.com/p/5040477683?share=9105&fr=share

94:http://tieba.baidu.com/p/5043034767?share=9105&fr=share

95:http://tieba.baidu.com/p/5043044127?share=9105&fr=share

96:http://tieba.baidu.com/p/5043073419?share=9105&fr=share

97:http://tieba.baidu.com/p/5046222641?share=9105&fr=share

98:http://tieba.baidu.com/p/5046248530?share=9105&fr=share

99:http://tieba.baidu.com/p/5045480333?share=9105&fr=share

100:http://tieba.baidu.com/p/5047963977?share=9105&fr=share

101:http://tieba.baidu.com/p/5047875497?share=9105&fr=share

102:http://tieba.baidu.com/p/5049554592?share=9105&fr=share

103:http://tieba.baidu.com/p/5050759783?share=9105&fr=share

104:http://tieba.baidu.com/p/5050766724?share=9105&fr=share

105:http://tieba.baidu.com/p/5051640277?share=9105&fr=share

106:http://tieba.baidu.com/p/5051655867?share=9105&fr=share

107:http://tieba.baidu.com/p/5051658664?share=9105&fr=share

108:http://tieba.baidu.com/p/5051075855?share=9105&fr=share

最終話 https://tieba.baidu.com/p/5524036998

 

討論區

話題 回覆
>> 全部討論
©