Logo

被捨棄的勇者的英雄壇

協助編輯

某天,包含桂木大地在內的班級成員,等注意到的時候已經在異世界了。

進行了異世界轉移的女神給予了自己們力量,說出了希望大地他們作為勇者打到魔王這樣的話。

可是,只有大地沒有任何能力。如預想那般,沒什麼作用的大地被當做棄子拋棄在魔物的巢穴裡。

被魔物啃食,以為死了的大地發現意識還在,並且注意到自己的狀態值提升的很高。

他得到的力量是『復仇的怨者』。那是死了之後再次復活,實力提高的異常的能力。

第一章

序章: https://tieba.baidu.com/p/4495823255

1-1 https://tieba.baidu.com/p/4495863260

1-2 https://tieba.baidu.com/p/4499871933

1-3 https://tieba.baidu.com/p/4500062713

1-4 https://tieba.baidu.com/p/4501552687

1-5 https://tieba.baidu.com/p/4501829151

1-6 https://tieba.baidu.com/p/4502183604

1-7:https://tieba.baidu.com/p/4504760436

1-8 https://tieba.baidu.com/p/4506118623

1-9 https://tieba.baidu.com/p/4507735078

1-10, 1-11 https://tieba.baidu.com/p/4515618341

1-12 https://tieba.baidu.com/p/4511976369

1-last https://tieba.baidu.com/p/4512783163

 

第二章

2-1 https://tieba.baidu.com/p/4519412504

2-1重製版(指導貼) https://tieba.baidu.com/p/4519958888

2-2 https://tieba.baidu.com/p/4527195815

2-3 https://tieba.baidu.com/p/4529179188

2-4  https://tieba.baidu.com/p/4529527312 ;

2-5 https://tieba.baidu.com/p/4530811079

2-6 https://tieba.baidu.com/p/4532212197

2-7 https://tieba.baidu.com/p/4532943054

2-8 https://tieba.baidu.com/p/4532945866

2-9 https://tieba.baidu.com/p/4533173845

2-10 https://tieba.baidu.com/p/4533178115

2-11 https://tieba.baidu.com/p/4535284022

2-12 https://tieba.baidu.com/p/4535909942

2-13 https://tieba.baidu.com/p/4536096956

2-14 https://tieba.baidu.com/p/4537547130

2-15 https://tieba.baidu.com/p/4539422334

2-16 https://tieba.baidu.com/p/4540320830

2-last https://tieba.baidu.com/p/4542019157

【幕間1】2-another-1 https://tieba.baidu.com/p/4533372567

【幕間2】2-another-2 https://tieba.baidu.com/p/4537096619

 

第三章

3-1 https://tieba.baidu.com/p/4548580706

3-2 https://tieba.baidu.com/p/4547244362

3-3 https://tieba.baidu.com/p/4605217077

3-4 https://tieba.baidu.com/p/4551058006

3-5 https://tieba.baidu.com/p/4550408279

3-6 https://tieba.baidu.com/p/4552757762

3-7 https://tieba.baidu.com/p/4566404191

3-8 https://tieba.baidu.com/p/4568557825

3-9 https://tieba.baidu.com/p/4570943857

3-10 https://tieba.baidu.com/p/4574706457

3-11 https://tieba.baidu.com/p/4574724217

3-12 https://tieba.baidu.com/p/4578872567

3-13 https://tieba.baidu.com/p/4578900792

3-14 https://tieba.baidu.com/p/4583399035

3-15 https://tieba.baidu.com/p/4583941346

3-16 https://tieba.baidu.com/p/4584414775

3-17 https://tieba.baidu.com/p/4591994968

3-18 https://tieba.baidu.com/p/4592584488

3-19 https://tieba.baidu.com/p/4597128998

3-20 https://tieba.baidu.com/p/4599090415

3-21 https://tieba.baidu.com/p/4607059369

3-22 https://tieba.baidu.com/p/4609077605

3-24 https://tieba.baidu.com/p/4613105517

3-25 https://tieba.baidu.com/p/4602105543

3-26 https://tieba.baidu.com/p/4615024602

3-27 https://tieba.baidu.com/p/4619741226

3-28 https://tieba.baidu.com/p/4620228152

3-last https://tieba.baidu.com/p/4620624196

3-23 https://tieba.baidu.com/p/4611096321

3-another2: https://tieba.baidu.com/p/4632292181

3-another3 https://tieba.baidu.com/p/4716030297

 

【幕間】

story-extra1 https://tieba.baidu.com/p/4612131924

story-extra2 https://tieba.baidu.com/p/4610494120

 

第四章

4-1 https://tieba.baidu.com/p/4624089131

4-1: https://tieba.baidu.com/p/4624089131

4-2:https://tieba.baidu.com/p/5781997420

4-3:https://tieba.baidu.com/p/5782000705

4-4:https://tieba.baidu.com/p/5527036905

4-5:https://tieba.baidu.com/p/5532285900

 

討論區

話題 回覆
>> 全部討論
©