Logo

戰國小町苦勞譚

綾小路靜子, 現代平凡的農業女子高校生

突然穿越到戰國時代

遇到織田信長

永祿八年 相逢信長公

千五百六十五年 三月中旬 (1)

千五百六十五年 三月下旬

千五百六十五年 四月上旬

千五百六十五年 四月下旬

千五百六十五年 五月上旬

千五百六十五年 五月中旬

千五百六十五年 五月中旬

千五百六十五年 六月上旬

千五百六十五年 七月中旬

千五百六十五年 八月上旬

千五百六十五年 八月下旬

千五百六十五年 十月中旬

千五百六十六年 四月上旬

千五百六十六年 六月上旬

千五百六十六年 九月中旬

千五百六十六年 九月中旬(16)

千五百六十六年 十月上旬(17)

千五百六十六年 十月上旬(18)

千五百六十六年 十月上旬 (19)

千五百六十六年 十月中旬 (20)

千五百六十六年 十月下旬 (21)

千五百六十六年 十二月上旬 (22)

千五百六十六年 十二月上旬(23)

永祿十年天下布武

千五百六十七年 一月上旬(24)

千五百六十七年 一月上旬 (25)

千五百六十七年 一月下旬 (26)

千五百六十七年 二月下旬 (27)

千五百六十七年 三月中旬 (28)

千五百六十七年 三月下旬 (29)

千五百六十七年 四月上旬 (30)

千五百六十七年 四月上旬 (31)

千五百六十七年 四月中旬 (32)

千五百六十七年 四月中旬 (33)

千五百六十七年 四月中旬 (34)

千五百六十七年 五月上旬 (35)

千五百六十七年 五月上旬 (36)

千五百六十七年 五月上旬 (37)

千五百六十七年 五月上旬 (38)

千五百六十七年 七月中旬 (39)

千五百六十七年 九月中旬 (40)

千五百六十七年 九月中旬 (41)

千五百六十八年 一月初旬 (42)

千五百六十八年 二月初旬 (43)

千五百六十八年 二月下旬 (44)

千五百六十八年 四月中旬 (45)

千五百六十八年 六月上旬 (46)

千五百六十八年 六月中旬 (47)

千五百六十八年六月中旬其二(48)

千五百六十八年 八月中旬 其一(49)

千五百六十八年 八月中旬 其二(50)

千五百六十八年 十二月中旬 (51)

小話 其壹

千五百六十九年 一月上旬 (52)

千五百六十九年 一月上旬(53)

千五百六十九年 三月上旬(54)

千五百六十九年 三月上旬(55)

千五百六十九年 五月上旬(56)

千五百六十九年 五月上旬 (57)

討論區

話題 回覆 觀看
千五百六十七年 五月上旬 (35) 1 1447
千五百六十七年 一月下旬 (26) 1 1384
千五百六十七年 一月上旬 (25) 1 1336
千五百六十六年 十月下旬 (21) 1 1365
千五百六十六年 十月上旬(18) 1 1373
千五百六十六年 九月中旬 1 1383
千五百六十九年 五月上旬 (57) 2 370
千五百六十九年 五月上旬(56) 0 1155
千五百六十九年 三月上旬(55) 3 1636
千五百六十九年 三月上旬(54) 0 1660
>> 全部討論
©

背景色

简繁